Audiso
SYSTÉM EISOD

Komplexní nástroj pro řízení systému kvality.

Více informací

Dotační programy EU

Název projektu: Stanovení ICT východisek organizace na základě potřeb business procesů - ověření konceptu

 

 

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: Proof of Concept
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_360/0023882
Doba realizace projektu: 1. 1. 2021 - 28. 2. 2023

Cílem projektu je ověření životaschopnosti konceptu řídícího jádra, které bude součástí komplexní poradenské služby. Při ověřování konceptu budou uplatněny metodiky, které vyvinula spolupracující instituce VaV - ČVUT v Praze.
Globálním výstupem projektu je ověření realizovatelnosti metodik těžby dat a možnosti využití digitálního dvojčete systému pro simulace zaměřené na oblast ICT infrastruktury.

 

Název projektu: Softwarový nástroj pro automatizaci analýzy příčin vad a jejich dopadů v návrhu produktů a jejich výrobních procesů

 

 

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: Partnerství znalostního transferu
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023589
Doba realizace projektu: 1. 3. 2021 - 28. 2. 2023

Cílem projektu je inovace softwarového modulu FMEA informačního systému EISOD. Jedná se o modul pro analýzu možných chyb v návrhu produktů, výrobních procesech a v předkládání návrhu preventivních a nápravných opatření. Záměrem projektu je nalezení vhodných metodik pro automatizaci vybraných procesů a poskytnutí znalostní báze, která by tvorbu a další údržbu FME analýz zjednodušila a zrychlila. Pro vyhodnocení cílů projektu je plánován pilotní provoz u vybraných zákazníků.

 

Název projektu: Vzájemné propojení výpočtu spotřeby času a ergonomické klasifikace na pracovišti ve fázi přípravy výroby

 

 

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: Partnerství znalostního transferu
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023594
Doba realizace projektu: 1. 3. 2021 - 28. 2. 2023

Cílem projektu je vytvoření SW nástroje pro normování práce metodikou MOST vč. vyhodnocování ergonomických rizik, dodržování metody 5S a rozšíření nabídky produktů společnosti IPM o tyto nástroje. SW nástroj umožní zákazníkům z řad výrobních podniků efektivně provádět normování metodou nepřímého měření spotřeby času, efektivní práci s činnostmi spojenými s ergonomickými riziky a umožní lepší dodržování 5S standardu v podniku.

 

Název projektu: Využití zpracování přirozeného jazyka, zpracování obrazových dat a data mining nestrukturovaných provozních záznamů a řídící dokumentace

 

 

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: Proof of concept
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_359/0023887
Doba realizace projektu: 1. 1. 2021 - 31. 5. 2023

Projekt navazuje na již realizovaný projekt „Automatizace deskripce procesů organizace". Má za cíl dotáhnout již ověřené výsledky výzkumu a vývoje do finálního produktu. Jedná se o zobecnění ověřených postupů a jejich implementaci do stávajících informačních systémů formou významného rozšíření stávajících modulů a vybudování centrálního modelu. V návaznosti na předchozí projekt a na základě charakteru realizovaných aktivit je tento projekt realizován v rámci aktivity B programu Proof of Concept, tj. v rámci aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace.

 

Název projektu: Rozšíření systému řízení IPM

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: Poradenství
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_226/0019207
Doba realizace projektu: 1.1.2020 - 31.12.2020

Projekt je realizován v rámci výzvy č. 45 ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti s názvem Poradenství. Cílem projektu je rozšíření stávajícího systému řízení o oblasti dodávky IT služeb, management bezpečnosti informací a společenské odpovědnosti organizace - zavedení společného integrovaného certifikovaného systému řízení společnosti žadatele.

 

Název projektu: Štít budoucnosti

 

 

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012385
Doba realizace projektu: 12/2019 - 05/2022

Naše společnost realizuje projekt v rámci výzvy 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II. Cílem projektu je zvýšení klíčových kompetencí žáků skrze zlepšení kvality vzdělávání prostřednictvím inovace výuky za pomoci 4 nově vytvořených DVZ pro zvýšení schopností, dovedností, postojů a hodnot digitálního vzdělávání, informatického myšlení a digitální gramotnosti žáků, to vše za pomoci pedagogických pracovníků, kteří budou moci využít nové DVZ v rámci své výuky i po skončení projektu za podpory všech vytvořených interaktivních materiálů, metodických a průvodních tutoriálových listů.

 

Název projektu: Ověření realizovatelnosti konceptu automatizace deskripce procesů organizace

 

 

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: Proof of concept
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_220/0014216
Harmonogram: 4. 5. 2018 - 30. 4. 2020

Cílem projektu je ověření všech aspektů nasaditelnosti a životaschopnosti konceptu strojové podpory deskripce procesů s využitím pokročilých analytických a heuristických algoritmů, včetně praktické využitelnosti teoretického konceptu v prostředí reálných organizací a dat.

 

Název projektu: Implementace opatření age managementu v IPM

 

 

 

Operační program Zaměstnanost
Dotační program:
Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009556
Harmonogram: 2. 1. 2018 - 28. 6. 2019

Hlavním cílem projektu je efektivně aplikovat v denní praxi společnosti principy age managementu. Hlavní problémy, které je potřeba řešit, byly identifikovány na základě výstupů age management auditu. Konkrétní zjištění jsou seskupena do pěti problémových okruhů - mezigenerační problémy, vedení, řízení, komunikace, HR oblast. Na zjištění navazují opatření, která budou realizována konkrétními aktivitami, vedoucími k eliminaci problémových oblastí.

 

Název projektu: Rozvoj IS EISOD

 

 

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: ICT a sdílené služby - Výzva I
Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002599
Harmonogram: 1. 9. 2015 - 31. 12. 2018

Projekt Rozvoj IS EISOD je spolufinancován Evropskou unií. Rozvoj IS EISOD navazuje na úspěšný upgrade technologické základny IS EISOD (primárně tenký klient). Cílem projektu Rozvoj IS EISOD je doplnění pokročilých a sofistikovaných funkcionalit do celého informačního systému EISOD, zejména pak do modulu DMS (Document management system) s podporou funkcionalit pro oblast důvěryhodných dlouhodobých archivů.

 

Název projektu: Technologický upgrade IS EISOD

Operační program podnikání a inovace
Dotační program: ICT a strategické služby
Číslo projektu: 2.2 ITS03/552
Harmonogram: 1. 12. 2013 - 30. 06. 2015

Popis projektu: Společnost Institut průmyslového managementu, spol. s r.o. je dlouhodobým (vice než 15 let) tvůrcem řešení pro podporu řídících procesů firem a organizací – IS EISOD. SW aplikace IS EISOD je implementována u cca 150 firem a organizací v ČR, SR, Polsku, SRN, Maďarsku a Turecku. Systém je naprogramován ve vývojovém prostředí Delphi pro MS Windows jako kombinace tlustého klienta a aplikačního serveru. Současný technologicky vývoj a poptávka firem se orientuje na tenkého klienta a využití mobilních zařízení. Předmětem a cílem projektu Technologický upgrade IS EISOD bude vývoj nové funkcionality tak, aby mohla být implementována a nasazena v moderním technologickém celku kompatibilním s infrastrukturou stávajících i nových zákazníků.

Petalon Group ČSJ ČSJ Plzeň
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright © 2021 Institut průmyslového managementu, spol. s r.o. Internetové stránky od Beneš & Michl