Audiso

Implementace systému EISOD

… je nejnovější verzí systému EISOD, která přináší významné novinky:

 • Přístup k datům prostřednictvím webového prohlížeče z počítače, tabletu i telefonu
 • Snadné a intuitivní ovládání
 • Zdokonalený systém zabezpečení dat vč. šifrovaných přenosů
 • Šifrování dat v úložišti
 • Řízený proces skartace a archivace dokumentů v souladu s platnou legislativou
 • Integrace se systémy třetích stran pomocí webových služeb

EISOD X byl vyvinut pro zefektivnění a zlepšení organizace práce firem a pro větší zabezpečení jejich dat. Při tvorbě jsme přemýšleli o potřebách dnešních společností, hrozbách, které se jich dotýkají, a brali v potaz jednotlivé segmenty jejich práce. Systém EISOD X proto tvoří řada modulů, o kterých jsme přesvědčeni, že pomohou každé společnosti (bez ohledu na její velikost nebo zaměření).

EISOD byl původně vyvinut zejména pro elektronickou správu a řízení systémů managementu podle norem ISO 9001, 14001, IATF 16949, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001 ad. Jeho využití je dnes ale mnohem širší.

Modul Správa dokumentace a záznamů nabízí efektivní správu a údržbu dokumentace systémů řízení firem (ISŘ), ale lze ho využít také pro jiné firemní dokumenty (např. nabídky, smlouvy, faktury). Dále umožňuje procesní modelování v modulu ORYX QPM (Quality Process Management, řízení procesů kvality), který integruje procesní organizaci a systémy managementu společnosti. Další moduly umožňují prokazování shody formou správy, řízení a realizace interních, externích, výrobkových, procesních a systémových auditů a řízeným workflow zpracování doporučení, odstranění neshod, zavedení a realizace opatření k nápravě a preventivních opatření a také správu a evidenci měřidel a zařízení. V neposlední řadě pak umožňuje správu katalogu výrobků, analýzy FMEA, control plans, statistiky SPC a správu reklamací.

EISOD je koncipován jako víceuživatelský systém a je založen na architektuře klient/server. Na serveru jsou umístěny všechny spravované dokumenty a databáze, které mohou být jednotlivými uživateli využívány. Koncoví uživatelé pracují s informačním systémem prostřednictvím webového prohlížeče. Díky tomu může být systém nasazen ve společnosti velmi rychle, není nutné ani složité zaškolování uživatelů. Systém je možné provozovat při minimálních požadavcích na hardware, což sebou nese rovněž úsporu provozních nákladů. Tenký klient respektuje zásady responsive design a umožňuje tak přístup i přes mobilní zařízení.

Systém je dodáván jako „bezlicenční", tzn. jeho cena neroste v závislosti na počtu uživatelů systému. Může být tedy implementován v celém rozsahu činností společnosti a plnit tak požadavky na řízení systému managementu dle všech zavedených norem a jejich specifických požadavků.

Každý uživatel má přesně specifikována přístupová práva a rozsah činností, který může v jednotlivých modulech provádět. V systému EISOD je zajištěna interní kontrola a sledování přístupů jednotlivých uživatelů do systému. Tímto způsobem lze zajistit kontrolu kdo, kdy a odkud provedl změnu v určitém dokumentu, auditu, kartě neshody apod. EISOD umožňuje rychlý pohled na vyřešení nebo naopak na nevyřešení jednotlivých úkolů spojených například s tvorbou nové revize dokumentu, záznamů, procesu atd., se seznámením s novou revizí, se zavedením nápravného opatření z karet neshod apod.
Každý uživatel má administrátorem přiděleny přístupy například k:

 • dokumentům,
 • záznamům,
 • procesním modelům,
 • auditům,
 • kartám neshod a doporučení,
 • evidenčním kartám zařízení,
 • kartám preventivního a nápravného opat-ření,
 • analýzám FMEA,
 • evidenčním karty měřidel,
 • reklamacím.

Dále pak odpovídající přístupová práva k čtení, editaci, mazání, kopírování, tisku a dalším operacím.

Moduly EISOD X

Modul Správa dokumentace a záznamů – DMS

 • Komplexní řešení elektronické správy a údržby řídící dokumentace a systémů řízení nejen dle ISO norem.
 • Řízený oběh dokumentace společnosti.
 • Dostupnost dokumentace každému pracovníkovi společnosti, vždy a v platné formě.
 • Prostřednictvím workflow je řízena jak tvorba, připomínkování a schvalování dokumentace, tak systém pravidelných revizí a archivace neplatných dokumentů. Díky tomu dochází k časové úspoře s osobním „hlídáním“ termínů revizí a minimalizuje se zatěžování pracovníků papírovými verzemi s nutností podpisu. Sníženo je rovněž riziko opomenutí pravidelné revize dokumentu nebo nesprávného uložení neplatného dokumentu.
 • Možnost využití modulu pro řízení dalších procesů v oblasti řízení dokumentace – schvalování nabídek, smluv, faktur, …

Modul ORYX QPM – procesní modelování a měření procesů

 • Tvorba komplexního procesního modelu firmy – procesní organizace, vč. metrik.
 • Integrace systémů managementu kvality a procesní organizace – nástroj pro řízení firmy.

Modul Správa auditů, neshod, opatření

 • Správa a řízení prokazování kvality realizací interních, externích, výrobkových, procesních a systémových auditů.
 • Řízení zpracování doporučení, odstranění neshod, zavedení a realizace opatření k nápravě a preventivních opatření.
 • Jednotná evidence zjištění, dostupnost všem zainteresovaným pracovníkům.
 • Odstranění rizika opomenutí některých kroků v procesech interních auditů, řízení neshodné práce, nápravných a preventivních opatření.

Modul Správa měřidel a zařízení

 • Správa, evidence měřidel a vyhrazených zařízení a jejich revizí (kalibrace, ověření, generální opravy).
 • Díky značné míře customizace lze řídit libovolné periodické kontroly, revize, ověření apod.
 • Elektronizace snižuje čas na efektivní správu systému.
 • Minimalizace rizika překročení určeného intervalu kontroly/kalibrace/ověření včasným upozorněním na blížící se konec platnosti termínu.

Modul Analýzy FMEA

 • Aplikace metody FMEA při analýze vzniku vad u posuzovaného produktu nebo procesu.
 • Zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti výrobků.
 • Snižování záručních a servisních nákladů.
 • Zkrácení procesu vývoje.

Modul Control Plans

 • Průběžná kontrola kvality produkce na výrobních linkách pro dosažení co nejvyšší kvality produkce.
 • Tvorba a řízení Control Plans.
 • Sběr dat a jejich vyhodnocování, generování výstupů.

Modul Sběr dat a vyhodnocení

 • Aplikace metody SPC při analýze systémů měření a hodnocení způsobilosti procesů.
 • Analýzy X-R, X-s a Me-R s přehlednými grafickými výstupy.
 • Tvoření znaků a možnost zadávání odběrů.

Modul Správa reklamací

 • Správa evidence, řešení a vyhodnocení reklamací od zákazníků a na dodavatele.

Modul Projektové řízení (partnerské řešení)

 • Správa kompletního životního cyklu projektů – plánování, řízení a měření projektů, jejich zdrojů, úkolů a financí.
 • Manažerské reporty pro projektové manažery a vedení společnosti.

Systémová parametrizace – customizace

 • Uživatelské nastavení a přizpůsobení celého systému EISOD konkrétním požadavkům a potřebám společnosti.

Společnost Institut průmyslového managementu, spol. s r.o. věří, že nabízený systém přinese společnosti požadované přínosy a splní všechna očekávání, která jsou od něj požadována.

Postup implementace EISODu:

1. krok: Úprava EISODu podle požadavků a specifikace zákazníka
2. krok: Definování jednotlivých uživatelů
3. krok: Vlastní instalace systému EISODu
4. krok: Školení uživatelů v používání systému EISODu
5. krok: Verifikace instalace a ostrý provoz

Kam dál?

Proč si pořídit EISOD X?

Máte zájem o IS EISOD?

Bližší informace k implementaci systému EISOD Vám velice rádi poskytneme na adrese obchod@ipm-plzen.cz.

 

Petalon Group ČSJ ČSJ Plzeň
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright © 2021 Institut průmyslového managementu, spol. s r.o. Internetové stránky od Beneš & Michl